Eugen Teodorovici, cercetat disciplinar de Autoritatea de Audit pentru participarea la Blocul Suveranist

media 159125620104140700

Eugen Teodorovici: Conducerea Autorității de Audit din Curtea de Conturi s-a autosesizat și a solicitat Comitetului de Etică al Autorității de Audit cercetarea disciplinară a directorul său, Eugen Teodorovici,după ce acesta a început o construcție politică suveranistă.

În temeiul dispozițiilor art. 57 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

“Răspunderea disciplinară a auditorilor publici externi, condiţiile şi procedura de aplicare a acesteia se stabilesc prin Codul etic al profesiei, aprobat de plenul Curţii de Conturi.”

Potrivit prevederilor Cap. II art. 10, art. 12, art. 15 și art. 25 din Codul de Conduită Etică și Profesională a personalului Curții de Conturi:

“CAPITOLUL II Codul etic al auditorilor publici externi

Art. 10: (3) Auditorii publici externi trebuie să-şi menţină independenţa faţă de orice influenţă politică în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu la entităţile supuse verificării, asigurând astfel respectarea principiului neutralității politice. În situaţia în care, în cadrul unor acţiuni de verificare la aceste entităţi, auditorii publici externi sunt supuşi unor presiuni de natură politică, aceştia sunt obligaţi să-i înştiinţeze, atât verbal cât și în scris, pe şefii ierarhici despre situaţia respectivă, potrivit art. 17 din prezentul Cod.

(4) Interesul public implică îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu respectarea de către auditorul public extern a Constituţiei şi a legilor ţării, a prezentului Cod, precum şi orice alte reglementări şi norme interne specifice Curţii de Conturi. Interesul personal este avantajul material sau de altă natură, urmărit sau obţinut în mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru alţii, de către auditorul public extern prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor şi informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei lui.

Art. 12: (2) Principiul integrităţii presupune ca auditorul public extern:

e) să nu ia parte cu bună ştiinţă la activităţi şi acte, în afara activităţii profesionale, prin care să le fie discreditată funcţia.

Art. 15: (1) Conduita profesională reprezintă principiul potrivit căruia auditorul public extern trebuie să se comporte şi să acţioneze în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu astfel încât să evite orice situaţie care ar putea să-i discrediteze funcţia şi activitatea desfăşurată, precum şi prestigiul Curţii de Conturi.

(2) Personalul cu funcții de conducere trebuie să reprezinte un exemplu de conduită etică și profesională pentru personalul din subordine.

Art. 25: Sunt considerate abateri disciplinare următoarele fapte:

j) exprimarea publică a unor opinii sau convingeri politice, precum şi participarea la activităţi sau manifestaţii publice cu caracter politic.”

Conform prevederilor art. 43. alin. (2) lit a) din Capitolului III al Statutului Auditorului Public Extern din cadrul Curții de Conturi:

“Drepturile, obligațiile și interdicțiile auditorului public extern

Art. 43: (2) Auditorii publici externi au următoarele interdicții:

a) să facă parte din partide politice sau din organizaţii asimilate acestora”.

Articol preluat de pe:

Articole Recente